De Andere Krant

Interview in ´De Andere Krant´ van 8 juli 2023 met Robin de Ruiter

“De elite beschouwt niet God, maar de duivel als hun ware god”

 

De Bilderberg-groep en het World Economic Forum zijn slechts bliksemafleiders

 

De Nederlandse onderzoeker en schrijver Robin de Ruiter (1951) waarschuwt al meer dan dertig jaar voor de opkomst van een dictatoriale, totalitaire werelddictatuur. Zijn boeken hebben ogen geopend bij lezers in meer dan honderd landen, maar roepen ook weerstand op en worden actief gecensureerd. In een exclusief interview met De Andere Krant waarschuwt de auteur nog eens voor de op handen zijnde ‘Nieuwe Wereldorde’. “De mensen die alleen met het dagelijkse leven bezig zijn, zullen onaangenaam verrast worden.”

Ido Dijkstra

 

Robin de Ruiter schrijft al decennia over de kwaadaardige machten die volgens hem in onze wereld in het geheim aan de touwtjes trekken. Machten die uit zijn op totale controle over de mensheid. In zijn laatste boek Ontsluierd: De komst van de Nieuwe Wereldorde – Van schijndemocratie naar dictatuur uit 2022, beschrijft hij onder andere de gevolgen van de coronacrisis en oorlog in Oekraïne als onderdeel van dit grote meesterplan om een werelddictatuur te vestigen. Volgens De Ruiter zijn we zelfs beland in de ´Eindtijd´, die is voorzegd in Bijbelse profetieën.

Dergelijke ideeën zijn niet altijd even populair. De Nederlandse vertaling van zijn bestseller De 13 Satanische Bloedlijnen - oorspronkelijke Spaanse uitgave uit 1989 - heeft hij in eigen beheer uitgegeven omdat Nederlandse uitgeverijen het te explosief vonden.

De Ruiter: “Het boek was in 2003 de allereerste Nederlandse publicatie over de komst van de ´Grote Transitie´ naar een dictatoriale Nieuwe Wereldorde. Het geeft duidelijkheid, niet alleen hoe de macht achter de schermen opereert, maar ook hoe men de doodstrijd van de naties voorbereidt en de mensheid denkt uit te putten door oorlogen, milieuproblematiek, ziekte, vaccinaties, het vernietigen van de economie, landbouw, veeteelt en industrie. Onze huidige situatie decennia geleden voorzegd.

De controversiële boeken van de schrijver - die tegenwoordig een teruggetrokken leven leidt in Ecuador - zijn in meerdere talen vertaald en worden onder andere door San Pablo, de grootste katholieke uitgever ter wereld, over de hele wereld verkocht. Het perspectief van De Ruiter op de wereld veranderde decennia geleden, na een reeks spirituele gebeurtenissen tijdens zijn studietijd in Spanje.

“Vanaf de lagere school wordt ons geleerd om waar te nemen met onze zintuigen. Ik werd me bewust dat, om een antwoord te vinden op veel van mijn vragen, ik ook andere kennis nodig had: openbaringskennis. Voor mij was de Bijbel het aangewezen boek. Het heeft me geleerd om kritisch te zijn over mijn eigen manier van denken”, vertelt de in Enschede geboren auteur aan De Andere Krant.

Hij is vanaf toen de gebeurtenissen in de wereld anders gaan duiden.

“Ik ontdekte dat een geopolitieke supranationale kracht, bestaande uit zeer exclusieve familiedynastieën, zich achter de schermen van het wereldtoneel bevindt. Hun doel is de gehele mensheid een totalitaire werelddictatuur, vriendelijk ‘Nieuwe Wereldorde’ genoemd, op te dringen. Met behulp van hun onvoorstelbare financiële reserves, beschikken deze families over een wereldwijd financieel controlesysteem, waarmee ze het politieke systeem van elk land afzonderlijk en de wereldeconomie in zijn geheel kunnen beheersen. Zij vormen de onzichtbare macht achter de belangrijkste ondernemingen, de mediabedrijven en de financiële instituten en bepalen wat de leidende politici van deze wereld moeten doen en laten.”

Zijn beweringen gaan behoorlijk ver. Volgens De Ruiter zijn er dertien exclusieve familiedynastieën, die al sinds de eind 18e eeuw de baas zijn. Ze wonen “verspreid over de wereld”. Zij staan op hun beurt “onder supervisie van de Rothschilds, één van de rijkste en meest mysterieuze families ter wereld”. Deze familiedynastieën oefenen hun invloed uit via 36 ’superloges’ (Ur-loges), waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. Deze ultrageheime superloges hebben alle grote gebeurtenissen in de moderne geschiedenis bepaald, van de Franse en Amerikaanse Revolutie tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de vorming van de Europese Unie, de vele oorlogen na 9/11, de kleurenrevoluties, enzovoort. Ze zijn ook verantwoordelijk voor fenomenen als het feminisme en de seksuele revolutie, die bedoeld zijn om het traditionele gezin te ondermijnen. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges. Letterlijk alle wereldleiders die er toe doen maken deel uit, of hebben deel uitgemaakt, van deze superloges, stelt De Ruiter.

Hij noemt onder meer Emmanuel Macron, Angela Merkel, Olaf Scholz, Mark Rutte, Rishi Sunak, Vladimir Poetin, Joe Biden en toonaangevende politici uit een groot aantal andere landen.

Binnen de superloges treft men ook een hele reeks beroemde denkers, zoals George Soros, Bill Gates, Mario Draghi, Klaas Knot, Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, en Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum.”

De schrijver zegt al dertig jaar samen te werken met onafhankelijke journalisten, wetenschappers, historici, een voormalig rechter van het Internationaal Gerechtshof, een stafmedewerker bij de NAVO en vooraanstaande buitenlandse politici, onder wie de voormalige Ecuadoraanse president Rafael Correa (deels opgeleid door de schrijvers schoonvader) die hem geregeld van informatie voorzien.

Maar als de macht zo is georganiseerd, waarom breekt er dan toch vaak strijd uit in de wereld? De Ruiter verklaart dit doordat er ernstige meningsverschillen tussen de superloges bestaan over de wijze hoe men ons de geplande werelddictatuur dient op te leggen.

“Er bestaan ´progressieve, democratische´ Ur-loges en ´oligarchische, neo-aristocratische´ Ur-loges, die elkaar vaak bestrijden. Deze strijd is niet van ideologische aard. Beide groepen worden dialectisch onder controle gehouden, zodat ze slechts vechten over de weg, niet over het doel. Ze wedijveren onder elkaar, maar hebben elkaar tegelijkertijd nodig. Ze zijn alle verbonden met het einddoel: een Nieuwe Wereldorde.”

De Ruiter stelt dat we zijn beland in ´de Eindtijd´, die is voorzegd in Bijbelse profetieën. “De Bijbel vertelt ons nauwkeurig over specifieke gebeurtenissen in ´de Eindtijd´. Over de hoogtepunten en de afloop. We zien nu de ‘tekenen van de Eindtijd’ die elkaar in snel tempo opvolgen. De huidige situatie in de wereld komt duidelijk overeen met wat in de Bijbel wordt voorspeld.”

Een groep mensen beschouwt de literatuur van De Ruiter als must-reads en eye-openers, maar er zijn ook veel mensen bij wie de haren recht overeind gaan staan. De Ruiter krijgt zelden tot nooit de kans om zijn visie toe te lichten.

“Mensen zijn bang in de hoek van complotdenker neergezet te worden. In mijn boeken worden echter complotfeiten beschreven die niet afgedaan kunnen worden als onderdeel van een verzonnen complottheorie. Mijn boeken geven uitzonderlijke inlichtingen die je nergens anders vindt, die vaak niet gepubliceerd mogen worden. Bijvoorbeeld over de eerdergenoemde superloges die opereren achter het World Economic Forum, de Bilderberg-groep, enzovoort. Laatstgenoemde organisaties hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid. Ze hebben alleen als taak om namens één van de superloges als bliksemafleiders te werken.”

Wat De Ruiters werk extra controversieel maakt, is dat hij zich ook beroept op de beruchte Protocollen van de wijzen van Sion. Dit geschrift, dat begin 20e eeuw opdook, is een blauwdruk voor een totalitaire wereldorde. In 24 hoofdstukken worden methoden genoemd die ‘de Joden’ zouden inzetten om de wereldbevolking te knechten, zoals controle over de massamedia, het teweegbrengen van revoluties en oorlogen, het verzwakken en verhongeren van de arbeiders en het veroorzaken van financiële crises. De Protocollen waren destijds een wereldwijde bestseller en een enorme stimulans voor het antisemitisme. Volgens De Ruiter zijn de Protocollen beslist niet afkomstig van Joden.

“Het Joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. In Ontsluierd wordt voor eens en altijd afgerekend met de beschuldigingen tegen de Joden. Ook hebben de Protocollen niets met een joodse samenzwering te maken.”

Diverse historici bestrijden de echtheid van het document. Volgens De Ruiter zijn de Protocollen wel degelijk authentiek.

“Het bewijs van echtheid wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van de toekomstvoorspellingen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderdtwintig jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen.”

De Ruiter schrijft in zijn boeken dat “de Protocollen moeten worden beschouwd als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van de Orde van Alumbrados (de verlichten), officieel opgericht in Spanje in 1530. Leden van Los Alumbrados waren aanhangers van Maarten Luther, Erasmus en van mystici. Zij verkozen een verinnerlijkte geloofsbeleving boven de formalistische leer van de katholieke kerk. Daarnaast waren Los Alumbrados druk bezig met het smeden van plannen om het leiderschap over de gehele wereld te veroveren.”

Om “onbekende redenen” lukte deze eerste poging tot wereldheerschappij niet, schrijft De Ruiter, maar in 1773 leefde het idee weer op.

“In overleg met Mayer Amschel Rothschild, de oprichter van het Rothschild Imperium, werd het idee verder uitgewerkt.” Tijdens een geheime vergadering “waarvoor verschillende leden van de meeste invloedrijke families ter wereld waren uitgenodigd”, werd een plan gesmeed om “totale controle” over de wereld te verkrijgen. Omdat de plannen toch af en toe uitlekten, besloot men rond 1850 teksten naar buiten te brengen en deze toe te schrijven aan ‘de Joden’. De Ruiter stelt dat Hitlers holocaust een onderdeel is van het “groots opgezet gruwelijk plan”.

De Ruiter is van mening dat we zijn beland in ´de eindtijd´ die is voorzegd in Bijbelse profetieën.

“De Bijbel vertelt ons nauwkeurig over specifieke gebeurtenissen in ´de eindtijd´, het hoogtepunt en de afloop. We zien thans de ‘tekenen van de eindtijd’ die elkaar in snel tempo opvolgen. De huidige situatie in de wereld komt duidelijk overeen met wat in de Bijbel wordt voorspeld.”

Volgens De Ruiter nadert het moment waarop de Nieuwe Wereldorde zich zal openbaren met rasse schreden.

“Op dit moment bevindt de wereld zich in een ‘Grote Transitie’ naar een totalitaire werelddictatuur”, stelt De Ruiter. “Grote aanjager hiervan is de digitalisering van de maatschappij en de technocratische samenleving. Tijdens de ´Transitie´ zullen onze mensenrechten en grondwettelijke rechten afgeschaft worden. Er zal één wereldleider opstaan en er zal een wereldleger gevormd worden door de samenvoeging van het Amerikaanse leger, de NAVO en andere westelijke legers. Overheden die zelfstandig wensen te blijven, zullen krachtdadig op hun knieën worden gedwongen; hun leiders zullen ten val worden gebracht. Alle bestaande religies zullen in een soort van humanistische religie geïntegreerd worden. Religies die daartoe niet bereid zijn, omdat ze vasthouden aan hun dogma’s, worden verboden. Dat geldt ook voor de Bijbel en andere geschriften.”

Er komt een grote economische depressie aan, voorspelt De Ruiter, die zijn toehoorders geestelijk klaar wil maken voor barre tijden met klassenstrijd, rassendiscriminatie, politieke spanningen, ziekten, oorlogen en honger.

“Hoe meer van deze chaos, hoe sneller de mensen zonder weerstand kiezen voor de geplande technocratische Nieuwe Wereldorde.” Na de ´Transitie´ komt het ‘Systeem’ tot zijn voltooiing. “Dit zal gepaard gaan met hard ingrijpen en veel geweld. Een eugenetisch beleid, oftewel ontvolking, zal opgelegd worden om het aantal mensen op aarde te verminderen. Er komt een één-kindbeleid. Een totale integratie van mens en techniek. De bevolking zal door middel van een chip aan het Systeem gelinkt worden. Nanotechnologie zal hierin een centrale rol spelen. De grens tussen onze ´individuele geest´ en de ´virtuele realiteit´ zal verdwijnen. We worden een ‘hive-mind’, een soort cyborg”, aldus De Ruiter.

Het zijn toekomstvoorspellingen die veel weerstand oproepen. Volgens De Ruiter komt dat omdat ze contrasteren met hoe mensen geprogrammeerd zijn. “Wij zijn gewend al sinds onze eerste schooldag informatie te aanvaarden vanuit een passieve instelling. Vragen stellen? Liever niet, het vertraagt de les. Leerlingen die veel vragen worden als lastig ervaren. Als je zo jaar in jaar uit op deze wijze je wereldbeeld opbouwt, vanuit een passieve en kritiekloze houding, leer je het wel af onafhankelijk te denken en hobbel je braaf mee in de machinerie. Als er een mening wordt verkondigd die tegen de heersende zeden ingaat, dan is dat de mening van een rebel, een ketter of een samenzweringstheoreticus. Vooral als die mening ons wereldbeeld aantast. Het wereldbeeld waarmee we opgegroeid zijn, waarin we ons veilig wanen. Tegendraadse meningen moeten we analyseren op waarheidsgehalte, iets wat we slecht kunnen. Dit leren we niet via school of de media.”

Maar zelfs mensen die zich wel kunnen vinden in de duiding van De Ruiter, worstelen met de waarom-vraag. “De ideologie van de elite heeft alles te maken met hun godsdienst. Zij behoren tot de vooraanstaande satanisten van deze wereld. Zij zien satan als hun ware God. De basis van de satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de duivel op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom de leiders onder de mondiale elite de gehele mensheid in een werelddictatuur proberen te bewegen. Zolang zij de duivel als hun god beschouwen en geloven dat het uiteindelijke doel van satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan.”

 

Het nieuwste boek ‘Ontsluierd’ ISBN-13: 978-90-831061-6-8 en de andere boeken van Robin de Ruiter zijn verkrijgbaar via de website van uitgever Mayra Publications: www.mayrapublications.eu
 
 
 

Artikel van Robin de Ruiter in ´De Andere Krant´ van 2022
 

GLOBALE MACHTHEBBERS

Een naïef volk kun je alles wijsmaken

 

We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich niet alleen een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af, achter gesloten deuren worden bovendien zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar meestal wel de gevolgen van voelt.

In de regel weet de burger niets van wat er zich achter de schermen afspeelt. Ons wordt geleerd dat in een democratie het volk regeert en invloed kan uitoefenen op het overheidsbeleid. In werkelijkheid wordt de kiezer gebruikt als stemvee onder het voorwendsel van democratie. Het volk mag elke vier jaar de politici en partijen kiezen die het land na de verkiezingen gaan regeren. Na het uitbrengen van zijn stem heeft de kiezer echter niets meer te kiezen of te zeggen. Datzelfde geldt voor de inwoners van de 27 landen die lid zijn van de Europese Unie.

Uit een analyse van officiële beleidsstukken van de Europese Unie blijkt dat de huidige Europese regering geen enkele ´rechtsgrondslag´ heeft.

Op 25 maart 1957 is het Verdrag van Rome getekend tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Dit verdrag beoogde onafhankelijk bestuur. Daar is in januari 1966, na het regelen van de ´lege stoel´ kwestie, een einde aan gemaakt en is de macht in de Europese Unie overgenomen door een kleine elitaire groep bestaande uit de meest invloedrijke figuren van deze wereld. Niet alleen in Europa, maar ook in vrijwel alle landen buiten de Europese Unie wordt de politiek bepaald door dit gezelschap.

De invloed van deze elite is onvoorstelbaar en reikt tot in alle toonaangevende instituten en organisaties, onder meer op het gebied van opvoeding, religie en gezondheidszorg. Daarnaast vormen zij de onzichtbare macht achter de mediabedrijven, de financiële instituten en alle grote multinationale ondernemingen. Hun net is gespannen over alle uithoeken van de wereld en hun tentakels zijn verweven met alle facetten van het menselijk bestaan.

In 1992 hebben deze machthebbers op eigen houtje het Verdrag van Maastricht geregeld. Met dit verdrag is de deur wagenwijd opengezet voor de belangen van de ‘vrije markt’. Artikel 129 maakte innige samenwerking en belangenverstrengeling mogelijk tussen de overheden, de globale I.T. bedrijven, de globale farmaceutische bedrijven en alle grote multinationale ondernemingen. Tegenwoordig overschrijdt de macht van deze multinationals alle grenzen. Ze zijn niet alleen ondernemingen, het zijn wereldmachten. Zij worden door geen enkele rege­ring of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroe­pen.

De ontwikkelingen die het meest op ons dagelijks leven van invloed zijn, zoals digitalisering, automatisering, infrastructuur, netwerken zoals 5G (en 6G in de nabije toekomst) en overeenkomsten met farmaceutische bedrijven onttrekken zich vrijwel altijd aan overheidscontrole.

De NAVO waarschuwt geregeld voor de ‘militaire dreiging’ van China. Op televisie en de kranten horen en lezen we over schending van mensenrechten, de politieke verontrusting omtrent afhankelijkheid van Chinese productie, de rol van Huawei bij telecombedrijven en de risico´s op afluisteren van staatsgeheimen of bedrijfsgeheimen. Dit is onbegrijpelijk. De ‘ruzie’ met China is een politieke vertoning. Op het hoogste niveau worden achter gesloten deuren namelijk talloze samenwerkingsovereenkomsten met China gesloten. De nieuwe 11.000 kilometer lange Chongqing-Xinjiang-Europa spoorlijn tussen China en Amsterdam is niet voor niets aangelegd.

Noemenswaard is tevens het feit dat nagenoeg alle farmaceutische bedrijven, waaronder ‘Pfizer’, ‘Moderna’ en ook ‘AstraZeneca’, in China beduidende afdelingen met duizenden werknemers hebben. Het grootste gedeelte van alle vaccins wordt in China gemaakt. De kans dat de politiek bewust deze bedrijven faciliteert is groter dan omgekeerd.

Op 28 september 2015 hebben de Europese Unie en China te Peking een ‘milestone agreement’ getekend inzake de samenwerking op het gebied van 5G. Alles is verstrengeld en sinds 2015 is er geen weg terug. De burger en onze volksvertegenwoordigers hebben over 5G niets in te brengen. Tegen de tijd dat zaken bij de parlementen zijn aangeland is de ontwikkeling onomkeerbaar en dit werkt zowat met alles wat globale zaken betreft. De ontwikkelingen gaan door ongeacht wie er in de parlementen zitten en wat ze er wel of niet van af weten.

De politiek en het internationale bedrijfsleven werken eendrachtig samen. Zij gehoorzamen aan de wetten van de ‘vrije’ markt en daar liggen de morele overwegingen niet aan ten grondslag. In de ‘vrije’ markt bedient men zich van manipulatie en bedrog, prijsafspraken, het aansturen van de politiek met een grote lobby met diepe zakken, et cetera.

Onze globale machthebbers zijn gericht op het behouden en vergroten van hun macht, die generaties overstijgt. Strategisch denken betekent zaken vaak tientallen jaren vooruit plannen. Globale ontwikkelingen op het gebied van ICT, transport en handel krijgen hun beslag over periodes van tientallen jaren. Politici zijn slechts een onderdeel van dit proces; zij passen gedurende hun ambtstermijn slechts op de winkel. Zij worden aangestuurd met statistieken, rapporten en partijdiscipline, zoals een TV met afstandsbediening. Mocht die haperen, wordt meteen een afbrandprocedure in werking gezet: gezichtsverlies, opzetje vanuit het ministerie, een schandaal genereren, alles kan.

Voor politici en hun ondergeschikten is liegen normaal. Morele overwegingen zijn hier nooit aan de orde. Het is hetzelfde als eten, drinken of fietsen. Je doet het elke dag, automatisch en zonder na te denken. Want onze leiders weten dat de waarheid voor hen de dood in de pot betekent; het einde van het spel.

Mogelijke kandidaten voor een toekomstig politiek leiderschap worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om de belangen van onze globale machtshebbers te behartigen.

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van één van de 36 achter de schermen opererende ultrageheime transnationale superloges, genaamd Ur-Loges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges.

Naast hoge politici uit West-Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Israël, Iran, Saoedi-Arabië en Qatar, zijn ook politici uit Turkije, Japan, China, Zuid-Korea, Zuid-Amerika en een groot aantal andere landen lid van één of meerdere van de superloges.

Ook prominente Nederlanders zijn lid van de superloges: Mark Rutte, Jan Peter Balkenende, Henk Kamp en Jeroen Dijsselbloem, de president van de Nederlandse bank Klaas Knot en Ben van Beurden, CEO bij Rothschild´s ´Royal Dutch´.

Alle belangrijke beslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missies, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst binnen besloten samenkomsten van de Ur-Loges besproken en bepaald. Het congres, de wandelgangen en de kabinetten van de verschillende landen zijn het podium waar de ontworpen plannen bekend gemaakt worden.

Voor een compleet overzicht van de Ur-Loges zie mijn boek Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges. De nooit eerder gepubliceerde informatie in dit boek is onder anderen afkomstig van Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzeziński, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten.

Het uiteindelijke doel van onze globale machthebbers is complete zeggenschap over planeet Aarde. Zij streven naar een totalitaire werelddictatuur die ’vriendelijk’ de ’Nieuwe Wereldorde’ wordt genoemd. Ofschoon de zichtbare wereldleiders op het wereldtoneel tegengestelde rollen spelen, streven ze achter de schermen naar hetzelfde doel: een technocratische Nieuwe Wereldorde.

De oprichting van de geplande Nieuwe Wereldorde gaat stapsgewijs in zijn werk. Ter voorbereiding zijn er omvangrijke plannen ontwikkeld. Het grootste deel van deze plannen zijn intussen tot uitvoer gebracht. We bevinden ons in de allerlaatste fase van het project dat uiteindelijk zal leiden tot het einde van onze vrijheid en zelfbeschikking.

David Rockefeller zei enkele jaren geleden: “We staan op de grens van een wereldwijde ommekeer. Wat we nodig hebben is een passende en allesomvattende crisis. Vervolgens zullen alle landen van de wereld zich bij de Nieuwe Wereldorde neerleggen.”

Catastrofes zijn bij uitstek geschikt om bepaalde geplande hervormingen te rechtvaardigen die anders door de bevolking nooit zouden worden begrepen of geaccepteerd.

Vormen de coronapandemie en de wereldwijde lockdowns een belangrijk onderdeel van het complexe stappenplan dat uiteindelijk moet leiden tot invoering van een ´technocratische werelddictatuur´?

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen welke diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. Een heel mensengeslacht danst op de rand van de vulkaan!

Macht en indirecte censuur in Nederland

Het is corona-crisis en er is nog maar één waarheid en die wordt verkondigd door de overheden. Iedere mening die niet strookt met het ‘nieuwe normaal’ en de veronderstelde bijbehorende denkwijze wordt middels de media in de ‘complot’ hoek gezet. Medisch personeel en virologen die op het internet een andere mening verkondigen of het oneens zijn met COVID-maatregelen en beslissingen van de overheden worden weg gecensureerd.

In de media verschijnen regelmatig berichten waarin ik beschuldigd word in mijn boeken de ernst van het coronavirus in twijfel te trekken. Daarnaast zou ik suggereren dat het virus de opmaat is naar de vestiging van een Nieuwe Wereldorde. Dat mag dus niet.

Sinds we aangeland zijn in het corona-tijdperk probeert men mij monddood te maken. Mijn boeken op Bol.com blijken na meer dan vijftien jaar niet langer binnen hun huidige assortimentsbeleid te passen. Sinds augustus zijn enkele van mijn boeken verwijderd. In juni gaat men een stap verder. In overleg met de overheid worden meer dan veertig van mijn Nederlandse en internationale publicaties, voorgoed uit het boekenaanbod van Bol.com verwijderd.

Volgens Bol.com bevatten deze boeken ´mogelijke onvolledige en/of misleidende informatie´. Dat geldt ook voor al mijn boeken in andere talen. Het boekenteam zou zorgvuldig naar de inhoud van deze boeken gekeken hebben. Dat is echter niet mogelijk omdat van de meeste van deze buitenlandse uitgaven tot op heden in Nederland geen exemplaren verkocht zijn. Bol´s boekenteam heeft deze boeken, onder andere in Servisch, Kroatisch, Pools, Turks, Macedonisch, Tsjechisch en vele andere, nooit kunnen beoordelen.

Het is opmerkelijk dat honderden boeken met ´haatdragende en discriminerende passages en publicaties´ over complottheorieën door Bol.com niet verwijderd worden. Er is dus duidelijk iets anders aan de hand.

Dat mijn boeken door Bol en de overheid verbannen worden heeft te maken met het oogmerk waarom Bol is opgericht. Bij Bol gaat het niet alleen om winst, maar ook om macht en marktverovering; afhankelijkheid van de klant en het verdwijnen van de middenstand. Dus ook meer invloed op het aanbod, wat wel en wat niet. Indirecte censuur dus.